Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1/ Administratorem Pani/ Pana danych jest Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane ”IPB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie pod adresem: ul. Lubawska 3, 14-200 Iława, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039316, NIP 744-000-33-48, REGON 510513874, tel. 89 644 90 00, e-mail: ipb@ipbilawa.com.pl
2/ Mając na uwadze treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO i fakt, że Administrator nie przetwarza danych na dużą skalę, Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: ipb@ipbilawa.com.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku.
4/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
5/ Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6/ Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7/ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
9/ Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
10/ Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora może odbywać się poprzez przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz przez telefon.
11/ Administrator może przesyłać Pani/Panu informacje o swoich produktach i usługach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest marketing bezpośredni administratora lub podmiotu trzeciego lub w uzasadnionych przypadkach również na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie.
12/ Przesyłanie informacji o produktach i usługach Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz udostępnienia adresu poczty elektronicznej.
13/ Przedstawienie informacji o produktach i usługach Administratora poprzez kontakt telefoniczny wymaga wyrażenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego oraz udostępnienia numeru telefonu.
14/ Jeżeli nie chce już Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach i usługach Administratora może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
15/ W przypadku, gdy Administrator będzie planował dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pani/Pan poinformowana/y, o tym innym celu oraz Administrator udzieli Pani/Pani wszelkich innych stosownych informacji.